Sepet

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Alperen ÜNAL – 9.09 Teknoloji, (‘’ Alperen ÜNAL – 9.09 Teknoloji’’ olarak anılacaktır.) müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve irtibat halinde bulunduğumuz diğer tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerinin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Bu çerçevede Alperen ÜNAL – 9.09 Teknoloji olarak her türlü kişisel verinin T.C. Anayasası’na, ülkemizin taraf olduğu sözleşmelere ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesi önceliğimizdir.  Bu doğrultuda Kanun’da tanımlı şekliyle “Veri Sorumlusu” sıfatını taşıyor olmamız nedeniyle kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlenebileceğini, kişisel verilerinizin toplanma yöntemini, hukuki amacı ve verilerin kimlere aktarılabileceği konularını izah ederek sizleri aydınlatmak istiyoruz. Bu bağlamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla tarafımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.  

Kişisel Verilerinizin Toplanma yöntemi ve İşlenmesi 

Alperen ÜNAL – 9.09 Teknoloji olarak yürüttüğümüz hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve müşterilerimize tam ve doğru hizmet sağlamak üzere kişisel verilere ihtiyaç duymaktayız. Kişisel veriler, tarafımızca sunulan hukuki hizmetler ve iş süreçleri kapsamında yasal mevzuat ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi, hukuki süreçlerin yürütülebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi ile insan kaynakları ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel yöntemler vb benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 

kişisel verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve bu Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, satmakta olduğumuz ürünlerle ilgili her türlü bilgilendirme yapmak, ürün satışı için gerekli bilgileri toplamak, satış sonrası faturalama, muhasebe, lojistik vb. gibi operasyonel aşamalarda kullanmak, satış sonrası hizmetler sunmak, satmış olduğumuz ürünler ve sektörel gelişmeler konusunda bilgilendirmeler yapabilmek, işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi ile gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin Kanuna, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kuralına uygunluğunun sağlanması amacıyla 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, doğru, güncel ve hukuka uygun olarak, meşru amaçlarla ve işbu aydınlatma metnin belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde yasal mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde işlenecektir. Söz konusu kişisel veriler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresi sona erdiğinde Alperen ÜNAL – 9.09 Teknoloji tarafından uygun görülecek yöntemlerden biri ile silinecek, yok edilecek veya imha edilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Alperen ÜNAL – 9.09 Teknoloji tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikamızdan ulaşabilirsiniz  (Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamıza git->

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ilkeler ve şartlar dahilinde, hizmetlerimizin gereği doğrultusunda ve sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde adli, idari vb. kurumlara ve/veya bunlar tarafından yetkili kılınan kişi ya da mercilere, ürün tedariği sağlanan 3. Parti firmalara, banka ve finans kurumlarına, beraber çalışılan lojistik firmalarına, devlet kurumları vb idari kuruluşlar tarafından talep olması halinde söz konusu kurumlara, hukuki hizmetlerin gerektirdiği ölçüde Alperen ÜNAL – 9.09 Teknoloji bünyesinde istihdam edilen çalışanlar ile tevkil yetkimiz dahilinde iş ortaklarımıza, hukuki hizmetlerimizin gereği doğrultusunda bankalara aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin yukarıda detayları belirtilen işlenme amaçları ile verilerin aktarım amaçları birbiri ile paralellik göstermektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’ın 11. maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sahip olduğunuz haklar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •       6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un11. Maddesi doğrultusunda talebinizi ve açıklamalarınızı belirten ıslak imzalı dilekçe ile ya da belirtilen formu (forma yönlendiren link koyalım)doldurup ıslak imzalı şekilde elden veya iadeli taahhütlü mektupla web sitemizde yer alan iletişim adresimize  göndererek veya noter kanalı ile yahut kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından Alperen ÜNAL – 9.09 Teknoloji’na daha önce bildirilen ve Alperen ÜNAL – 9.09 Teknoloji’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yahut Alperen ÜNAL – 9.09 Teknoloji sisteminde kayıtlı bulunmayan elektronik posta adresi yoluyla e-imza ya da mobil imza içerecek şekilde info@909teknoloji.com adresine göndererek veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla tarafımıza ileterek kullanabilirsiniz. Şayet kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişi talepte bulunacak ise kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş olan özel vekâletname mevcut olmalıdır. Hukuk Büromuz, başvuruyu yapan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve başvuruda yer alan hususları netleştirmek için ilgili kişiden ek bilgi ve belge talep edebilir, kişisel veri sahibine/vekiline başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen yöntemlerle Hukuk Büromuza iletmeniz durumunda Firmamız, talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.