Sepet

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11. Maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVKK 13.maddesinin 1.fıkrası uyarınca;veri sorumlusu olan firmamıza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak firmamıza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresi yoluyla e-imza ye da mobil imza içerecek şekilde
 •                Sistemimizde kayıtlı olmayan elektronik posta adresi yoluyla e-imza ye da mobil imza içerecek şekilde tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıdaki tabloda başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru 

Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

 

(Başvuru sahibinin Bizzat gelerek ıslak imzalı başvuru formu ve 

Kimliğini tevsik

Edici belge ile

Başvurması)

228 Sk. No:29-33 D:7 Buca İzmir

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  Kapsamında Bilgi Talebi” Yazılacaktır.

     

Noter vasıtasıyla

Tebligat

228 Sk. No:29-33 D:7 Buca İzmir

Tebligat zarfına “KişiselVerilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

Yazılacaktır.

Sistemimizde Kayıtlı Elektronik Posta Adresi ile e-imza ya da mobil imza içerecek şekilde Başvuru

info@909teknoloji.com

E-posta talebin konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

Yazılacaktır.

Sistemimizde Kayıtlı Olmayan Elektronik Posta Adresi ile e-imza ya da mobil imza içerecek şekilde Başvuru

info@909teknoloji.com

E-posta talebin konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

Yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı firmamızca duyurulacaktır.

 

Başvuruda, Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.  Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

 

KVKK madde 11 uyarınca firmamıza başvurarak; 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 8. İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, 
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en fazla 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

 BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adı Soyadı: 

T.C. Kimlik Numarası: 

Adres: 

Cep Telefonu: 

E- Posta (belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz): 

 

BAŞVURU SAHİBİNİN ŞİRKETİMİZLE OLAN İLİŞKİSİ

Lütfen firmamız ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müvekkil, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)

 

 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • İşortağı
 • Diğer: ……………………………………………………………..

Firmamız içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………

 

 • EskiÇalışanım

ÇalıştığımYıllar : ………………………………………….

 • Diğer: ……………………………………………………..
 • İşBaşvurusu / ÖzgeçmişPaylaşımıYaptım

Tarih : …………………………………………………………………..

 • Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI 

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıda detaylı olarak belirtiniz: 

 

 

BAŞVURU YANITININ BİLDİRİLME YÖNTEMİ 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, firmamız ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, firmamız tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için firmamız ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde firmamız, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Tarih: 

Adı Soyadı: 

İmza: